Азбучные молитвы.статья по русскому языку (8 класс) по теме


Константин Преславски Азбучная молитва Азбучна мол

„АЗБУЧНА МОЛИТВА” (893–894 г.) Константин Преславски (ІХ-Х век) Болгарские поэты
Константин Преславски АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык)

Аз се моля богу с тия думи: Боже на всяка твар и създателю на видимите и невидимите [неща]. Господа – живия дух – изпрати да вдъхне в сърцето ми словото, което ще бъде за благото на всички, живеещи в твоите заповеди. Защото е голям светилник на живота законът ти, светлина в пътеките на този, който дири евангелските слова и се моли да получи твоите дарове. Лети сега и славянского племе. Към кръщение се обърнаха всички, които желаят да се нарекат твои хора; милостта твоя, боже, молят горещо. Но сега дай ми изобилно слово, отче, сине и пресветий душе, на мене, молещия помощ от тебе. Ръцете свои издигам винаги нагоре да получа сила и мъдрост от тебе, защото ти даваш на достойните сила и цериш всяко същество. Избави ме от фараонска злоба, дай ми херувимска мисъл и ум, о, честна пресвета троице, превърни скръбта ми в радост да почна мъдро да описвам премъдрите ти чудеса, като приема силата на шестокрилите. Сега вървя по дирята на учителите. Следвайки името и делата им, ще направя явно евангелското слово, въздавайки хвала на троицата в божеството, която възпява всяка възраст – млад и стар със своя разум – и един нов народ, въздавайки винаги хвала на отца, сина и светия дух, комуто подобава чест, власт и слава от всяка твар и дихание, във всички векове и навеки. Амин.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (поэтический перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Емануил Попдимитров, 1933 г.)

Аз се Богу моля с тия думи: А Боже-светороче, що създаде Б видим свят и дивен свят невидим! В Господ-дух прати ми ти в сърцето Г да ме лъхне с пламенното слово – Д ето, в правий път да тръгнат всички живи в твойта заповед пречиста! Знам, законът твой е жив светилник и в пътеки светлина нетленна към евангелския дар възжаждан. Литна днес и славянското племе милостта на кръста твой да търси. Но на мене, който моли помощ, отче, сине и пресвети душе – просещ, – твойто мощно слово дай ми, ръце вдигам да получа мъдрост, сила, що обилно от небето ти даряваш на вси твари живи. Упази ме ти от горда злоба фараонска, изцели ме, дай ми херувимска сила шестокрила, царю на царете! Да опиша чудесата твои вдъхновено, шествайки пак по пътя славен, що учителите двама, вечно юнни, начертаха. Да направя явно твойто слово за народа! На Светата троица прослава: всяка възраст ней хвала въздава! И народът мой Отца и Сина, и Светия дух възвеличава – днес, вовек веков и до амина.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Климентина Иванова)

Аз се Богу моля с тия думи: Боже на творението всяко и създателю на света и видим, и невидим, Господ Дух прати, животворящия, за да вдъхне във сърце ми слово, което помощ ще даде на всички, живеещи по твоите наредби. Защото е светило ярко на живота законът твой и светлина по пътя (по Притч. 6:23). Който думите евангелски жадува, моли той и даровете твои да получи. Лети сега и племето славянско! Към кръщение се устремиха всички, желаещи да се нарекат твои хора. Милостта ти, Боже, молят крепко. Но подай ми днес обилно слово, Отче, Сине и Пресвети Душе, на мене, който моля те за помощ! Ръце нагоре аз безспир въздигам, от тебе да получа ум и сила, защото на достойния ти сила даваш, а всяко естество — лекуваш. От фараонско ме спаси лукавство и дай ми херувимски ум и мисъл, о, Троице, пресвята и пречестна, във радост превърни ти мойта мъка да почна с мъдрост здрава да описвам премногото ти чудеса предивни. На шестокрилите приел мощта, аз на Учителя си следвам пътя, Следващ делото и неговото име ще изясня евангелското слово, възхвалям Троицата в божество [единно], която всяка възраст възхвалява, млад и стар със своя си разсъдък. Народ нов вечно слава ще въздава Отцу и Сину, и Светому Духу, на него чест и крепост, и прослава, от всичко дишащо и сътворено, за всички векове и навеки. Амин!

АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА (перевод с староболгарского языка на церковно-славянский язык)

Аз словом сим молюся Богу: Боже всея твари Зиждителю, Видимым и невидимым, Господа Духа посли Живущего, Да вдохнет в сердце ми слово, Еже будет на успех всем, Живущим в заповедех Ти. Зело бо есть светильник Жизни Закон Твой, свет стезям, Иже ищет Евангельска слова И просит дары Твоя прияти. Ко крещению обратишася вси, Людие Твои нарещися хотяще, Милости Твоя, Боже, просят зело, Но мне ныне пространно слово даждь, Отче, Сыне и Пресвятый Душе, Просящему помощи от Тебе. Руце бо свои выспрь воздею присно, Силу прияти и мудрость у Тебе. Ты бо даеши достойным силу, ипостсь же всякую целиши. Упование всех концев земли, Фараона мя злобы избави. Херувимскую ми мысль и ум даждь. О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи. Целомудренно да начну писати Чудеса Твои предивные зело Шестокрылатых силу восприиму Шествую ныне по следу Учителю, имени Его и делу последуя. Явным сотворю Евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве, Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом, Язык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу, Емуже честь и держава и слава от всея твари дыхания во вся веки и навеки. Аминь.

Литература

 • Вася Велинова.
  Слово за епископ Константин Преславски. — София: Време, 1998. — ISBN 954-4568-12-8.
 • Куйо Куев.
  Азбучната молитва в славянските литератури. — София: БАН, 1974.
 • Куйо Куев.
  Към въпроса за авторството на Азбучната молитва // Славист. студии. Сборник по случай V международен славист. конгр. в София. — София, 1963.
 • William R. Veder.
  Utrum in alterum abiturum erat: A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. — Bloomington: Slavica, 1999. — ISBN 0-89357-277-2.
 • Веселин Панайотов.
  За редакциите на Азбучната молитва // Годишник на ШУ «Еп. Константин Преславски», XV А. — Търново, 2000.
 • Українська радянська енциклопедія.

Русская азбучная молитва

«Азбучная молитвы» написана учеником святого Мефодия (брата св. Кирилла), выдающимся болгарским литератором и церковным деятелем Константином Преславским (епископом Преслава Великого), жившим на рубеже IX—X веков, [1] не позже 893 года. [2] Ошибочная аттрибуция «Азбучной молитвы» святому Кириллу, просветителю славян (до принятия монашества носившему имя Константин Философ) восходит к замене оригинального заглавия словами «Сице рече святый Кирил» при извлечении из полного текста. [3]

«Азбучная молитва» представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита. Поэтический приём акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Учёные считают, что прообразом славянской «Азбучной молитвы» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова [4] — стихотворение из 24 строк по 12 слогов, каждая из которых начинается с очередной по порядку греческого алфавита буквы. Однако этот греческий текст, в отличие от «Азбучной молитвы», не является цельным произведением, а лишь подборкой нравоучительных сентенций, вроде «плохо быть бедным, но ещё хуже разбогатеть через злое».

Молитва Кириллу и Мефодию: как читать?

Имена этих святых неизменно ассоциируются с созданием славянской письменности и иной просветительской деятельностью. Однако почитаемы они не только за перевод текстов Святого Писания и создание азбуки, но и за то, что оказывают всяческую помощь и покровительствуют молящимся об этом людям.

Кем были эти святые?

Возносится молитва к Кириллу и Мефодию, хотя эти имена святые не носили от рождения. Наречены были братья Михаилом и Константином. Родились же они в знатной семье, проживавшей в византийском городе Фессалоники. Глава семейства, отец будущих проповедников и просветителей, состоял на военной службе, а их дедушка был вельможей при императорском дворе в Константинополе. Соответственно, росли братья в достатке, нужды не испытывали и получили неплохое образование.

Город, в котором прошло детство святых, был двуязычным. На его улицах говорили не только по-гречески, но и на солунском диалекте, то есть на языке восточных и южных славянских племен. Таким образом, славянская речь была знакома будущим просветителям с раннего детства.

Имена Кирилла и Мефодия братья получили, приняв монашеский постриг. Михаил стал Мефодием, а Константин, соответственно, Кириллом. Почитаются святые как в западной христианской традиции, так и в восточной. Очередность их имен в миру – Кирилл и Мефодий, но при церковном служении порядок упоминания меняется. Это связано с тем, что сан у Мефодия был более высоким, чем у его брата.

О чем молятся святым?

Молитва Кириллу и Мефодию, как правило, имеет отношение к теме образования, получения знаний или же преподавательской работе. Иными словами, святым молятся:

 • родители, переживающие за успехи детей в учебе;
 • студенты, которым плохо дается какой-либо предмет;
 • педагоги, испытывающие трудности в своей работе.

Обусловлена данная специфика прижизненными занятиями братьев. Кирилл и Мефодий не только составили азбуку и перевели многие священные тексты на славянский язык, тем самым положив начало церковным служениям не на греческом наречии, они еще были учителями.

Как помолиться о помощи в учении?

Молитва Кириллу и Мефодию о помощи в овладении знаниями помогает справиться с трудностями в учебе уже несколько столетий. Обратиться к святым можно собственными словами, вовсе необязательно заучивать готовые тексты. Однако нельзя забывать о том, что молитва – не набор волшебных слов, произнеся которые можно предаваться безделью. Моление помогает организовать себя, успокоиться. Другими словами, знания в голове после молитвы не появляются, обращение к святым только помогает овладевать ими.

Молитва Кириллу и Мефодию, помогающая в учении, может звучать так:

«Учителя святые, равноапостольные Мефодий и Кирилл! Прошу у вас помощи в учении, дающемся тяжело. Прошу у вас наделить разум мой прозорливостью, укрепить память мою и очистить душу от волнений и суетных желаний. Прошу у вас помощи в достижении целей моих, ибо благие они. Помогите мне избежать соблазнов мирских, не дайте отвлечься на незначительное, сберегите от суетного. Аминь»

Как помолиться об учебе детей?

Конечно же, самая сильная молитва Кириллу и Мефодию читается матерями, переживающими за своих чад. Каждая трудность, с которой сталкивается ребенок, все его неудачи очень болезненно воспринимаются родителями, вызывают в их сердцах тревоги, смятение и волнение. Моление, обращенное к святым наставникам, поможет справится с подобным состоянием и, конечно же, поспособствует успехам ребенка.

Молитва за детей Кириллу и Мефодию может быть такой:

«Просветители Божии, Мефодий и Кирилл! Услышьте меня, рабу (имя собственное), утешьте и помогите в заботах земных. Молю вас со смирением в сердце и верою милость Господа нашего, во славу которого несли вы людям учения свет. Прошу помощи вашей и наставления для дитя моего (имя ребенка). Не может осилить он (описание проблемы). Направьте, святые наставники, очистите разум от лишнего и пустого, наделите память крепостью, а мысль ясностью. Аминь»

Как помолиться учителю?

Не только дети и молодые люди нуждаются в помощи в процессе учебы. Педагоги нередко испытывают гораздо больший стресс, чем их ученики. Происходит это по разным причинам. Одни теряются в быстро сменяющихся требованиях к образованию, большом количестве методических пособий. Другие не могут найти общего языка со своими учениками, не понимают детей и переживают из-за собственной неспособности заинтересовать детей в школьном предмете.

Справиться с этим поможет молитва Кириллу и Мефодию. Пример ее текста:

«Пресвятые наставники, учителя Мефодий и Кирилл! Молю вас о вспомощевании в труде моем, ибо потерял (а) я уверенность в себе. Молю, направьте меня, укажите, в чем ошибаюсь и почему не справляюсь я. Молю вас, наделите мысли мои ясностью, разум чистотой, а слова внятностью. Прошу у вас, Мефодий и Кирилл, помощи в деле благом, не себя ради, а для учеников моих. Аминь»

«Азбучная молитва» в России

«Азбучная молитва» была широко распространена в древнерусской письменной традиции, о чём свидетельствует большое количество её вариантов. К настоящему времени учёными обнаружено и опубликовано 43 списка «Азбучной молитвы» XII—XVII веков (из них 23 представляют извлечение из полного текста с ошибочной аттрибуцией св. Кириллу), все русского происхождения.

Впервые «Азбучная молитва» была издана в 1825 году в русском издании книги Иосифа Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители», в качестве приложения к которой М. П. Погодин поместил текст молитвы из двух списков: псковского 1494 года и из сборника Волоколамского монастыря XVI века. Критическое издание текста по всем спискам представлено в книге W.R. Veder. «Utrum in alterum abiturum erat?».

Примечания

 1. Куйо Куев.
  Към въпроса за авторството на Азбучната молитва // Славист. студии. Сборник по случай V международен славист. конгр. в София. — София, 1963. — С. 325—336.
 2. William R. Veder.
  Utrum in alterum abiturum erat: A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. — Bloomington, 1999. — С. 79—80.
 3. William R. Veder.
  Utrum in alterum abiturum erat: A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. — Bloomington, 1999. — С. 62.
 4. [www.orthedu.ru/culture/slava/17-34/24-27.htm Сайт Новосибирской и Бердской Епархии Русской Православной Церкви.]
 5. В глаголице ять в начале слов читается как [ja].

Варианты «Толковой азбуки»

Приводимые ниже тексты молитвы передаются современными буквами русского алфавита, за исключением первых букв акростиха, с сохранением звучания текста оригинала.

«Аз словом сим молюся Богу»

Текст обнаружен среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то патриарху Никону.

А

з сло́вом сим молю́ся Богу:
Б
о́же, всея́ твари́ Зижди́телю,
В
и́димым и неви́димым,
Г
о́спода Ду́ха посли́ Живу́щаго,
Д
а вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Е
же бу́дет на успе́х всем,
Ж
иву́щим в за́поведех Ти.
Ѕ
ело́ бо есть свети́льник жи́зни
З
ако́н Твой, свет стезя́м,
И
же и́щет ева́нгельска сло́ва
І
про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
К
о креще́нию обрати́шася вси́,
Л
ю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
М
и́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́.
Н
о мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О́
тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
П
рося́щему по́мощи от Тебе́.
Р
у́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
С
и́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Т
ы бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
У
пова́ние всех конце́в земли́.
Ф
арао́на мя зло́бы изба́ви,
Х
еруви́мску ми мысль и ум даждь.
Ѡ
, Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость переложи́.
Ц
елому́дренно да начну́ писа́ти
Ч
удеса́ Твои́ преди́вные зело́,
Ш
естокрыла́тых си́лу восприиму́.
Щ
е́ствую ны́не по сле́ду учи́телю, и́мени его́ и де́лу после́дуя,
Ѣ́
вным [5] сотворю́ ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю́
же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Ѧ
зы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху, Ему́ же честь и держа́ва и сла́ва от всея́ тва́ри и дыхания от вся ве́ки и наве́ки. Аминь

«Аз есмь свет миру»

Текст данной «Азбучной молитвы» из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века, хранится в библиотеке Московского университета.

А

з есть свет ми́ру
Б
ог есмь пре́жде всех век
В
е́даю всю та́йну в челове́це и мысль
Г
лаго́лю лю́дем зако́н Мой
Д
обро́ есть творя́щим во́лю Мою́
Е
сть гнев мой на гре́шникы
Ж
иво́т дах всей тва́ри
Ѕ
ло есть законопресту́пником Ни на чем
З
е́млю Мою́ утверди́х Престо́л Мой,
И́
же на небесе́х
І
шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́рея желе́зная сломи́х
К
а́ко лю́дие беззако́ннии не сотвори́сте во́ли Моеа́
Л
ю́дие Мои́ непоко́рные
М
ы́слете на Мя зла́а
Н
аш еси́ Бог и засту́пник
О
ны́ Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят
П
око́й дах всей тва́ри Свое́й
Р
ече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас
С
ло́вом Мои́м вся́ утверди́шася
Т
верда́ рука́ Твоя́, Влады́ко
Ф
арао́на потопи́х в Чермно́м мо́ри
Х
еруви́ми слу́жат мне со стра́хом
Ѿ
ве́рзу рай христиа́ном
Ц
и не дах вам пи́ща в пусты́ни
Ч
ервь и огнь угото́вах на гре́шникы
Ш
у́мом и попали́т дубра́вы
Щ
ито́м вооружи́хся на брань Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м
Ы
орда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м Е́рес
ь
погуби́х
Ю́
гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную Ю́же М
я
проро́ци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Молитва святым равноапостольным Мефодию и Кириллу

О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле. К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и в вере Христовой наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещасте, отпадохом, обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращасте тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваши молитвы не отвратите, но, яко велие имуще дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братий возникающия, умирит, отпадшия паки во единомыслие приведет и всех нас единением духа и любве во единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви соединит. Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведника ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает. Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словесныя разсеваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими о Православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим и тако, в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога прославим во веки веков. Аминь.

Тропарь святаго равноапостольнаго Мефодия, глас 4

Святителя Твоего, Христе, творящим светло торжество успения милость Твою свыше подаждь, отверзи же Царствия двери, разреши же узы наша многих грехов ходатайством святаго Твоего ученика, отца нашего.

Кондак святаго равноапостольнаго Мефодия, глас 2

Божественна и верна Мефодия вси воспоим, людие, и любовию ублажим, яко пастыря великаго словеном, служителя Троицы честна, прогонителя ереси, молит бо ся о всех нас.

Тропарь святаго равноапостольнаго Кирилла, глас 4

От пелен прилежно Премудрость сестру себе сотворив, Богогласе, пресветлую видев, яко девицу чисту, юже приемь, приведе, яко монисты златыми, сею украсив свою душу и ум, и обретеся яко другий Кирилл, блаженне, разумом и именем, мудре.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]