Псалтирь на церковно-славянском языке. Кафизма 19


Псалтирь на церковно-славянском языке. Кафизма 19

Каfjсма f7i.

Ґллилyіа, рlд.

№. Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа,

в7. Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

G. Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2:

д7. Ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ:

є7. Ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми б0ги:

ѕ7. Вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ.

з7. ВозводS џблаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ.

}. И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA:

f7. ПослA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2.

‹. И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари2 крёпки:

№i. СиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска:

в7i. И# дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ.

Gi. ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ:

д7i. Ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz.

є7i. Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:

ѕ7i. ЎстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:

з7i. Ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ.

}i. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.

f7i. Д0ме ї}левъ, бlгослови1те гDа: д0ме ґарHнь, бlгослови1те гDа: д0ме леvjинъ, бlгослови1те гDа:

к7. Боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа.

к7а. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ.

Ґллилyіа, рlє.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

в7. И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

G. И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

д7. Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

є7. Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

ѕ7. Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

з7. Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

}. С0лнце во џбласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

f7. ЛунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

‹. Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

№i. И# и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

в7i. Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Gi. Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

д7i. И# провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

є7i. И# и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

ѕ7i. Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

з7i. Порази1вшему цари2 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

}i. И# ўби1вшему цари2 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

f7i. СиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

к7. И# w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

к7а. И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

к7в. Достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

к7г. Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

к7д. И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

к7є. Даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

к7ѕ. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Дв7ду їеремjемъ, рlѕ.

№. На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна:

в7. На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz.

G. Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ.

д7. Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй;

є7. Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS.

ѕ7. Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не помzнY тебє2, ѓще не предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz моегw2.

з7. Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њсновaній є3гw2.

}. Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 нaмъ:

f7. Бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень.

Слaва:

Pал0мъ дв7ду, ґггeа и3 захaріи, рlз.

№. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 пред8 ѓгGлы воспою2 тебЁ, ћкw ўслhшалъ є3си2 вс‰ глаг0лы ќстъ мои1хъ:

в7. Поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY и3 и3сповёмсz и4мени твоемY њ млcти твоeй и3 и4стинэ твоeй, ћкw возвели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE с™0е.

G. В0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS: ўмн0жиши мS въ души2 моeй си1лою твоeю.

д7. Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вси2 цaріе зeмстіи, ћкw ўслhшаша вс‰ глаг0лы ќстъ твои1хъ:

є7. И# да воспою1тъ въ путeхъ гDнихъ, ћкw вeліz слaва гDнz:

ѕ7. Ћкw выс0къ гDь, и3 смирє1нныz призирaетъ, и3 высHкаz и3здалeча вёсть.

з7. Ѓще пойдY посредЁ ск0рби, живи1ши мS: на гнёвъ вр†гъ мои1хъ простeрлъ є3си2 рyку твою2, и3 сп7сe мz десни1ца твоS.

}. ГDь воздaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ рукY твоє1ю не прeзри.

Въ конeцъ дв7ду, pал0мъ захaріинъ, въ разсёzніи, рlи.

№. ГDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE и3 востaніе моE.

в7. Ты2 разумёлъ є3си2 помышлє1ніz мо‰ и3здалeча:

G. Стезю2 мою2 и3 ќже моE ты2 є3си2 и3зслёдовалъ и3 вс‰ пути6 мо‰ прови1дэлъ є3си2.

д7. Ћкw нёсть льсти2 въ љзhцэ моeмъ: сE, гDи, ты2 познaлъ є3си2

є7. Вс‰ послBднzz и3 дрє1внzz: ты2 создaлъ є3си2 мS и3 положи1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2.

ѕ7. Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t менE, ўтверди1сz, не возмогY къ немY.

з7. Кaмw пойдY t д¦а твоегw2; и3 t лицA твоегw2 кaмw бэжY;

}. Ѓще взhду на нб7о, ты2 тaмw є3си2: ѓще сни1ду во ѓдъ, тaмw є3си2.

f7. Ѓще возмY крилB мои2 рaнw и3 вселю1сz въ послёднихъ м0рz,

‹. И# тaмw бо рукA твоS настaвитъ мS, и3 ўдержи1тъ мS десни1ца твоS.

№i. И# рёхъ: є3дA тмA поперeтъ мS; и3 н0щь просвэщeніе въ слaдости моeй.

в7i. Ћкw тмA не помрачи1тсz t тебє2, и3 н0щь ћкw дeнь просвэти1тсz: ћкw тмA є3S, тaкw и3 свётъ є3S.

Gi. Ћкw ты2 °создaлъ° є3си2 ўтрHбы мо‰, воспріsлъ мS є3си2 и3з8 чрeва мaтере моеS.

д7i. И#сповёмсz тебЁ, ћкw стрaшнw ўдиви1лсz є3си2: ч{дна дэлA тво‰, и3 душA моS знaетъ ѕэлw2.

є7i. Не ўтаи1сz к0сть моS t тебє2, ю4же сотвори1лъ є3си2 въ тaйнэ, и3 состaвъ м0й въ преисп0днихъ земли2.

ѕ7i. Несодёланное моE ви1дэстэ џчи твои2, и3 въ кни1зэ твоeй вси2 напи1шутсz: во днeхъ сози1ждутсz, и3 никт0же въ ни1хъ.

з7i. Мнё же ѕэлw2 чeстни бhша дрyзи твои2, б9е, ѕэлw2 ўтверди1шасz владhчєствіz и4хъ:

}i. И#зочтY и5хъ, и3 пaче пескA ўмн0жатсz: востaхъ, и3 є3щE є4смь съ тоб0ю.

f7i. Ѓще и3збіeши грёшники, б9е: мyжіе кровeй, ўклони1тесz t менE.

к7. Ћкw ревни1ви є3стE въ помышлeніихъ, пріи1мутъ въ суетY грaды тво‰.

к7а. Не ненави1дzщыz ли тS, гDи, возненави1дэхъ, и3 њ вразёхъ твои1хъ и3стazхъ;

к7в. Совершeнною нeнавистію возненави1дэхъ |: во враги2 бhша ми2.

к7г. И#скуси1 мz, б9е, и3 ўвёждь сeрдце моE: и3стzжи1 мz и3 разумёй стєзи2 мо‰:

к7д. И# ви1ждь, ѓще пyть беззак0ніz во мнЁ, и3 настaви мS на пyть вёченъ.

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, рlf.

№. И#зми1 мz, гDи, t человёка лукaва, t мyжа непрaведна и3збaви мS:

в7. И%же помhслиша непрaвду въ сeрдцы, вeсь дeнь њполчaху бр†ни:

G. И#з8wстри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и4хъ.

д7. Сохрани1 мz, гDи, и3з8 руки2 грёшничи, t человBкъ непрaведныхъ и3зми1 мz, и5же помhслиша запsти стwпы2 мо‰.

є7. Скрhша г0рдіи сёть мнЁ и3 ќжы, препsша сёть ногaма мои1ма:

ѕ7. При стези2 соблaзны положи1ша ми2.

з7. Рёхъ гDеви: бGъ м0й є3си2 ты2, внуши2, гDи, глaсъ молeніz моегw2.

}. ГDи, гDи, си1ло сп7сeніz моегw2, њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю моeю въ дeнь брaни.

f7. Не предaждь менE, гDи, t желaніz моегw2 грёшнику: помhслиша на мS, не њстaви менE, да не когдA вознесyтсz.

‹. ГлавA њкружeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ покрhетъ |.

№i. Падyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєннаz, низложи1ши | во страстeхъ, и3 не постоsтъ.

в7i. Мyжъ љзhченъ не и3спрaвитсz на земли2: мyжа непрaведна ѕл†z ўловsтъ во и3стлёніе.

Gi. Познaхъ, ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ и3 мeсть ўбHгимъ.

д7i. Nбaче првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ твои1мъ.

Слaва:

Pал0мъ дв7ду, Rм.

№. ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ.

в7. Да и3спрaвитсz моли1тва моS ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz.

G. Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ.

д7. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ съ человёки дёлающими беззак0ніе: и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ.

є7. Накaжетъ мS првdникъ ми1лостію и3 њбличи1тъ мS, є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS: ћкw є3щE и3 моли1тва моS во бlговолeніихъ и4хъ.

ѕ7. Пожє1рты бhша при кaмени судіи6 и4хъ: ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw °возмог0ша°.

з7. Ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ.

}. Ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи мои2: на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2:

f7. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе.

‹. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.

№. Рaзума дв7ду, внегдA бhти є3мY въ вертeпэ молsщемусz, рм7а.

в7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz.

G. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY.

д7. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰: на пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ.

є7. Сматрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE: поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2.

ѕ7. Воззвaхъ къ тебЁ, гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ.

з7. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.

}. И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY: менE ждyтъ првdницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

Pал0мъ дв7ду, є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2, рм7в.

№. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй:

в7. И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй.

G. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка.

д7. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE.

є7. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz.

ѕ7. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ.

з7. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.

}. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.

f7. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ.

‹. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

№i. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли дyшу мою2:

в7i. И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Слaва:

По f7i-й каfjсмэ, Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ: Тaже тропари2, глaсъ з7:

БlгодарS слaвлю тS, б9е м0й, ћкw всBмъ дaлъ є3си2 грёшникwмъ покаsніе: сп7се, не посрами2 менE, є3гдA пріи1деши суди1ти мjру всемY, ср†мнаz дэлA сотв0ршагw.

Слaва: БезмBрнаz тебЁ прегрэши1въ, и3 безмёрныхъ мучeній њжидaю: б9е м0й, ўщeдривъ сп7си1 мz.

И# нhнэ: Ко мн0жеству млcти твоеS нhнэ прибэгaю, разрэши2 вери6ги бцdе, согрэшeній мои1хъ.

ГDи поми1луй, м7. и3 мlтва:

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый: дaруй мнЁ мн0гw тебЁ прегрэши1вшему слeзы ўмилeніz. сраствори2 моемY тёлу t њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2 твоeю чcтн0ю кр0вію t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2, возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу привлeкшійсz, и3 возведи2 t пр0пасти поги1бели: ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ч†да ко своемY наслёдію. њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми, ћже къ тебЁ любвE: но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное, во взыскaніе твоE, дaруй мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза. њстaвихъ тS, не њстaви менE, и3зhди на взыскaніе моE. возведи2 къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2 стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка б9eственныхъ твои1хъ тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ґми1нь.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]